Tin tức mới nhất

TIN TỨC

Kế toán quản trị chi phí môi trường

Kế toán quản trị chi phí môi trường

TIN TỨC, NGHIỆP VỤ, TÀI LIỆU, TƯ VẤN HỎI ĐÁP, VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Kế toán quản trị chi phí môi trường và thực tiễn vận dụng trong các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam  Ths.Nguyễn Đăng Học* *  Học viện Nông nghiệp Việt Nam Bài viết hệ thống hóa nội dung của kế toán quản trị chi phí môi trường, thông qua việc tổng quan các tài liệu nghiên cứu đã được công bố và phản ánh thực trạng vận dụng kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam, nhằm giúp các doanh nghiệp có nhận định đầy đủ hơn về nghiệp vụ này. Từ khóa: Kế toán quản trị chi phí môi trường; chi phí môi trường; vận dụng; doanh nghiệp sản xuất Việc sử dụng hệ thống kế toán quản trị (KTQT) môi trường thông qua các công cụ KTQT chi phí môi trường (CPMT) (Environment Cost Management Accounting - ECMA) giúp các nhà quản lý xác định CPMT thường bị ẩn trong các hệ...
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM

NGHIỆP VỤ, TÀI LIỆU, TIN TỨC, TƯ VẤN HỎI ĐÁP, VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM PGS.TS. Trần Văn Tùng* Ths. Ngô Ngọc Nguyên Thảo* Ths. Trần Phương Hải* * Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) Các bệnh viện đã và đang chủ động cơ cấu lại bộ máy tổ chức, tăng cường công tác quản lý, trong đó chú trọng đến việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại đơn vị mình. Trong bài viết này, tác giả đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính nhằm tìm hiểu, đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM. Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp, nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán của Bệnh viện. Từ khóa: Kế toán; tổ chức công tác kế toán; Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM. 1. Đặt vấn đề Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các bệ...
Cách mạng Công nghiệp 4.0 tác động như thế nào đến nghề kế toán của Việt Nam

Cách mạng Công nghiệp 4.0 tác động như thế nào đến nghề kế toán của Việt Nam

TIN TỨC, NGHIỆP VỤ, TÀI LIỆU, TƯ VẤN HỎI ĐÁP, VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Cách mạng Công nghiệp 4.0 tác động như thế nào đến nghề kế toán của Việt Nam Phạm Thị Minh Thanh* Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên Trong vài năm lại đây, khái niệm "Cách mạng Công nghiệp 4.0" được nhắc đến nhiều trên truyền thông và mạng xã hội. Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) với sức ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu đã có nhiều tác động đến nghề Kế toán Việt Nam. Các nghiên cứu trên thế giới mới đây cho thấy, CMCN 4.0 với các ứng dụng vạn vật, lưu trữ dữ liệu quy mô lớn, điện toán đám mây, việc phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo, vạn vật kết nối trên toàn thế giới,… sẽ mở ra cơ hội tốt cho lĩnh vực kế toán. 1. Những lợi ích mà cuộc cách mạng này mang lại cho nghề kế toán Kế toán là một trong các lĩnh vực dẫn đầu về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT). Công việc kế to...
Báo cáo tích hợp và ngôn ngữ báo cáo kinh doanh mở rộng

Báo cáo tích hợp và ngôn ngữ báo cáo kinh doanh mở rộng

NGHIỆP VỤ, TÀI LIỆU, TIN TỨC, TƯ VẤN HỎI ĐÁP, VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Báo cáo tích hợp và ngôn ngữ báo cáo kinh doanh mở rộng Thông tin công bố trong thời đại 4.0 NCS. Ths. Trần Thị Thanh Thanh* * Trường Đại học Tài chính Kế toán Báo cáo kinh doanh mở rộng (XBRL) là một ngôn ngữ được viết dựa trên chuẩn ngôn ngữ đánh dấu mở rộng (XML) để mô phỏng các thông tin tài chính kinh doanh của doanh nghiệp. Hiện nay, XBRL là hình thức ngôn ngữ báo cáo tài chính bắt buộc của một số quốc gia cũng như các hệ thống công bố thông tin của các Sở giao dịch chứng khoán lớn trên thế giới. Tuy nhiên, việc tồn tại nhiều cách phân loại XBRL dựa trên các nguyên tắc kế toán khác nhau có thể gây rủi ro cho các mục tiêu tiêu chuẩn hóa, khả năng so sánh và khả năng tái sử dụng của thông tin được tìm kiếm với XBRL. Phân loại XBRL theo hướng dẫn của khuôn khổ chuẩn mực báo cáo tích...
Bàn về chuẩn mực kế toán tài chính môi trường

Bàn về chuẩn mực kế toán tài chính môi trường

TIN TỨC, NGHIỆP VỤ, TÀI LIỆU, TƯ VẤN HỎI ĐÁP, VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Bàn về chuẩn mực kế toán tài chính môi trường Trình Quốc Việt* * Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP.HCM Sự gia tăng các hoạt động kinh tế và sự tác động của các hoạt động của doanh nghiệp đến môi trường tạo ra, đã làm cho vấn đề môi trường ngày càng trở nên quan trọng. Kế toán, với vai trò cung cấp thông tin hữu ích cho người sử dụng, đang đứng trước áp lực phải thể hiện được các thông tin về môi trường trong các báo cáo của mình. Mục tiêu của bài báo này là để xem xét, liệu các chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS) có thể đóng góp vào việc giám sát và bảo vệ môi trường hay không thông qua việc phân tích các nội dung của từng chuẩn mực. Nghiên cứu chỉ ra rằng, mặc dù không có chuẩn mực kế toán dành riêng cho các vấn đề về môi trường nhưng có nhiều lưu ý trực tiếp và gián tiếp...
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI NĂM 2021

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI NĂM 2021

TIN TỨC
HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM CÂU LẠC BỘ KẾ TOÁN TRƯỞNG TQ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                     Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2021 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI NĂM 2021 Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc khóa VI và chương trình hành động toàn nhiệm kỳ của Câu Lạc bộ. Hoạt động đối ngoại của CLB năm 2021 theo các nội dung sau: Năm 2021, tùy thuộc vào diễn biến dịch covid để CLB có kế hoạch hoạt động đối ngoại hợp lý, phù hợp với tình hình cụ thể từng thời kỳ. Tuy nhiên, CLB vẫn có những chương trình hành động nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ, phối hợp hoạt động với các tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt Nam và các tổ chức khác của Việt Nam.  - Tăng cường giao lưu và h...
Quy chế hoạt động dự thảo ngày 29/3/2021

Quy chế hoạt động dự thảo ngày 29/3/2021

TIN TỨC
CÂU LẠC BỘ  KẾ TOÁN TRƯỞNG TOÀN QUỐC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số      /QĐ-CLBKTT Hà Nội, ngày      tháng      năm  2021   QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ KẾ TOÁN TRƯỞNG TOÀN QUỐC - Căn cứ Điều lệ Câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc dược phê duyệt kèm theo Quyết định số 725/QĐ-HKT ngày 11/6/2015 của Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam; - Căn cứ Nghị quyết số ......ngày .... của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ nhiệm, các Phó Chủ n...
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động của câu lạc bộ kế toán trưởng

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động của câu lạc bộ kế toán trưởng

TIN TỨC
HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VN CÂU LẠC BỘ KẾ TOÁN TRƯỞNG TOÀN QUỐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 2021 THÔNG BÁO CỦA BAN CHỦ NHIỆM VỀ VIỆC TRIỂN KHAI MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ KẾ TOÁN TRƯỞNG TOÀN QUỐC TRONG THỜI GIAN TỚI Câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc là tổ chức trực thuộc Trung ương Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam, đóng vai trò là diễn đàn nêu lên tiếng nói, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các kế toán trưởng và người làm công tác tài chính, kế toán trên mọi miền tổ quốc. Để hoạt động của Câu lạc bộ ngày càng phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ dự kiến triển khai thực hiện một số giải pháp như sau: 1. Phát triển hội viên...
Chương trình hoạt động của câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc nhiệm kỳ VII (2020-2025)

Chương trình hoạt động của câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc nhiệm kỳ VII (2020-2025)

TIN TỨC
CÂU LẠC BỘ KẾ TOÁN TRƯỞNG TOÀN QUỐC   Số:     /-VP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2021  CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ KẾ TOÁN TRƯỞNG TOÀN QUỐC NHIỆM KỲ VII(2020 - 2025) Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc lần thứ VII và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Câu lạc bộ trong nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) đã được Đại hội nhất trí trông qua ngày 13/11/2020. Căn cứ vào nội dung Nghị quyết Hội nghị Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc khóa VII lần 2 ngày 17 tháng 12 năm 2020.   Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc đề ra chương trình và nội  dung hoạt động chủ yếu của Câu lạc bộ trong nhiệm kỳ VII như sau: NỘI DUNG CÔNG VIỆC NĂM THỰ...
Kế hoạch hoạt động của Ban Hội viên CLB Kế toán trưởng toàn quốc

Kế hoạch hoạt động của Ban Hội viên CLB Kế toán trưởng toàn quốc

TIN TỨC
Kế hoạch hoạt động của Ban Hội viên  CLB Kế toán trưởng toàn quốc 1- Rà soát hội viên tham gia sinh hoạt có đầy đủ thông tin, định hướng quản lý hội viên theo Đơn vị khu vực, phân công Thành viên CLB phụ trách làm đầu mối thông tin  trước khi cặp nhật phần mền quản lý nâng cao chất lượng Hội viên cũng như chất lượng quản lý chuyên nghiệp. 2- Duy trì và giữ liện hệ cập nhật Thông tin kịp thời tới các hội viên. 3- Phát triển hội viên dựa trên Nhân sự mới được bổ nhiệm từ các DN (đủ điều kiện) theo đơn vị và khu vực đầu mối do các anh chị phụ trách đảm nhiệm. 4- Nâng cao vị thế hội viên CLB để phát triển gắn bó và Thu hút hội viên tự nguyện đăng ký tham gia SH CLB KTTTQ. 5- Kết hợp với Ban thường trực và các Ban để phát triển Hội viên theo định hướng thống nhất từ BCN. Trân trọng cảm ơ...
Giải pháp cho doanh nghiệp trong lần đầu áp dụng IFRS

Giải pháp cho doanh nghiệp trong lần đầu áp dụng IFRS

TIN TỨC
Sáng 23/04/2021, Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc (CLB) thuộc Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam - VAA phối hợp với Bộ Tài chính và ACCA, cùng với sự hỗ trợ của PWC và Vinamilk tổ chức Hội thảo trực tuyến với chủ đề: “Giải pháp cho doanh nghiệp trong lần đầu áp dụng IFRS”. Hội thảo đã thu hút được hơn 300 đại biểu tham dự từ các tổ chức khác nhau. Các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế - IFRS có tầm quan trọng to lớn, trong thời kỳ hội nhập và phát triển kinh tế sâu rộng toàn cầu. Bởi lẽ, IFRS góp phần cho các doanh nghiệp nói riêng và quốc gia nói chung có ngôn ngữ kế toán chung, để lập báo cáo tài chính một cách thống nhất, minh bạch và đáng tin cậy trên toàn thế giới và nhiều lợi ích khác của việc áp dụng IFRS. Ông Nguyễn Chí Trang - Phó Chủ nhiệm thường trực CLB đã có bài ph...
GIẢI ĐÁP THẮC MẮC (Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 207, Tháng 12/2020)

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC (Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 207, Tháng 12/2020)

NGHIỆP VỤ, TIN TỨC
Hỏi: Đơn vị em là doanh nghiệp tư nhân (DNTN) có vay vốn ngân hàng để mua đất và xây dựng khách sạn là 9 tỷ để kinh doanh, giá trị đất là 5 tỷ không được khấu hao do là tài sản không có thời hạn sử dụng. Doanh nghiệp (DN) tự xây dựng tập hợp hoá đơn GTGT đầu vào và tập hợp chi phí xây dựng cơ bản (XDCB) dở dang và hình thành tài sản cố định (TSCĐ) giá 5 tỷ đồng, Dn đã được cơ quan thuế kiểm tra và hoàn thuế Giá trị gia tăng (GTGT) của tài sản nêu trên. Đến 01/2017 DN đổi tên thành Công ty TNHH MTV do một cá nhân làm chủ, vốn đăng ký là 2,5 tỷ đồng. Vậy tài sản đất nếu bỏ ra khỏi hệ thống sổ kế toán thì chúng tôi phải làm thủ tục gì và xử lý thế nào? Giá trị khách sạn chúng tôi có tiếp tục được tính khấu hao hay không? Nếu được có phải làm thủ tục gì hay không? Trả lời: Theo Đi...
TIẾNG NÓI TỪ HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TW KHÓA VI, LẦN THỨ 4 – TRĂN TRỞ VÀ TÂM HUYẾT

TIẾNG NÓI TỪ HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TW KHÓA VI, LẦN THỨ 4 – TRĂN TRỞ VÀ TÂM HUYẾT

NGHIỆP VỤ, TIN TỨC
Trong vô vàn khó khăn và thách thức, hoạt động của Hội vẫn diễn ra bình thường và có nhiều khởi sắc, đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, có nhiều việc chưa làm, chưa làm tốt. Hội nghị thảo luận để thấy hết những tồn tại, yếu kém, đề xuất phương hướng nhiệm vụ và nhiều giải pháp thiết thực triển khai trong năm 2021, có định hướng cho hoạt động những năm sau. Các Ủy viên BCH Hội đã bày tỏ trăn trở, mong muốn, tâm huyết và thể hiện trách nhiệm đảm bảo cho Hội tiếp tục phát triển, nâng cao vị thế trong bối cảnh mới của nền kinh tế. Hội nghị nhất trí về những việc cần làm, những giải pháp cần triển khai để tăng cường năng lực của Tổ chức Hội, của Hội viên, đẩy mạnh tất cả các mặt hoạt động, trong đó tập trung vào hoạt động tư vấn khoa học, phản biện xã hội, hoạt động đào tạo, phát ...
HÀ NỘI: CẤP TÀI KHOẢN GIAO DỊCH THUẾ ĐIỆN TỬ CHO CÁC CÁ NHÂN

HÀ NỘI: CẤP TÀI KHOẢN GIAO DỊCH THUẾ ĐIỆN TỬ CHO CÁC CÁ NHÂN

NGHIỆP VỤ, TIN TỨC
Để các cá nhân biết về việc giao dịch điện tử, Cục Thuế TP Hà Nội đã gửi thông tin trực tiếp đến Zalo và tin nhắn của hơn 40.000 số điện thoại. Tháng 3 hàng năm là thời điểm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. Năm nay, thay vì phải nộp hồ sơ quyết toán bằng bản giấy như mọi năm, các cá nhân cũng có thể quyết toán thuế qua phương thức điện tử, nghĩa là người nộp thuế chỉ cần ngồi ở nhà hay bất cứ đâu là cũng có thể đóng thuế và quyết toán thuế. Đây là một điểm mới trong việc hỗ trợ người nộp thuế năm nay. Việc quyết toán thuế qua phương thức điện tử không còn mới đối với các doanh nghiệp, nhưng với các cá nhân đây là năm đầu tiên triển khai. “Bạn là cá nhân phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân? Bạn có nhiều băn khoăn về hồ sơ, thủ tục như địa điểm ...