Tin tức mới nhất

Chương trình hoạt động của câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc nhiệm kỳ VII (2020-2025)

CÂU LẠC BỘ KẾ TOÁN TRƯỞNG TOÀN QUỐC 

 Số:     /-VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2021

 CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ KẾ TOÁN TRƯỞNG TOÀN QUỐC NHIỆM KỲ VII(2020 – 2025)

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc lần thứ VII và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Câu lạc bộ trong nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) đã được Đại hội nhất trí trông qua ngày 13/11/2020.

Căn cứ vào nội dung Nghị quyết Hội nghị Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc khóa VII lần 2 ngày 17 tháng 12 năm 2020.

  Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc đề ra chương trình và nội  dung hoạt động chủ yếu của Câu lạc bộ trong nhiệm kỳ VII như sau:

NỘI DUNG CÔNG VIỆC NĂM THỰC HIỆN
2021 2022 2023 2024 2025 Ghi chú
I – Kiện toàn bộ máy tổ chức  và nâng cao chất lượng  hoạt động của Câu lạc bộ
1 – Tăng cường tuyên truyền kết quả Đại hội Câu lạc bộ thông qua Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, Website của Hội và các phương tiện thông tin đại chúng khác.  x x
2 – Báo cáo Bộ Tài chính, LHH và VAA kết quả Đại hội Câu lạc bộ. x
3 –  Xây dựng kỷ yếu Đại hội VII, in và phát hành đến các hội viên.  x
4 – Quán triệt phương hướng nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ VII và Nghị quyết Đại hội trong  Câu lạc bộ.  x x x x x
5 – Thành lập bộ phận thường trực và các ban thuộc Câu lạc bộ. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Ủy viên Ban chủ nhiệm CLB.  x
6 –Xây dựng quy chế và kế hoạch hoạt động của từng Ban, cử các Ủy viên BCN vào các Ban chuyên môn và đưa hoạt động vào nề nếp, có hiệu quả.  x x x x x
7 – Hoàn thiện Điều lệ sửa đổi, bổ sung trình VAA phê duyệt.  x
8 – Xây dựng Quy chế làm việc của BCN, Quy chế tài chính và xây dựng  Quy chế hội viên. x
9 – Đẩy mạnh phát triển hội viên ở các tỉnh và thành phố, các bộ ngành, các công ty dịch vụ kế toán, các trường đại học, các doanh nghiệp. x x x x x
10 – Tăng cường công tác kiểm soát đạo đức nghề nghiệp kế toán kiểm toán, công tác thi đua khen thưởng và bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên  x x x x x
11 – Rà soát danh sách hội viên. Nắm chăc số lượng và danh sách hội viên ở từng tổ chức, đơn vị. Làm mẫu thẻ và cấp đổi thẻ lại cho hội viên CLB x x x x x
12 – Tiếp tục ra soát danh sách hội viên CLB Kế toán trưởng toàn quốc nhằm đưa ra khỏi danh sách những người không còn đủ điều kiện và không nhiệt tình tham gia; kết nạp thêm hội viên mới; củng cố bộ máy, đổi mới hình thức và nội dung sinh hoạt nhằm tang cường hiệu quả các kỳ sinh hoạt CLB x x x x x
II – Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học tư vấn, phản biện và giám định xã hội 
1 – Cùng VAA tham gia tích cực vào các dự án, đề án. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung Luật, chính sách chế độ về tài chính, kế toán, kiểm toán.  x x x x x
2 – Cùng VAA đề xuất với Bộ Tài chính, các bộ ngành và Chính phủ thực hiện kế hoạch triển khai chiến lược tài chính, chiến lược phát triển kế toán, kiểm toán đến 2020, tầm nhìn 2030 x x x x x
3 –Phối hợp với VAA đăng ký, thực hiện từ 1 đến 2 đề tài khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở, x x x x x
4 – Tăng cường công tác tư vấn nghiệp vụ cho các tổ chức trực thuộc trong cả nước x x x x x
III – Đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng 
1 – Có biện pháp tăng cường hoạt động đào tạo, bồi dưỡng các cấp hội viên nhằm triển khai kế hoạch về huấn luyện, cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ nghiệp vụ cho hội viên và cán bộ Kế toán, kiểm toán thuộc thẩm quyền.   x x x x x
2– Xây dựng đề án đào tạo và cập nhật kiến thức cho kế toán viên. x x x x x
3 – Thực hiện các buổi hội thảo chuyên đề trong CLB.  x x x x x
IV – Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại
1 – Cùng VAA tham dự tích cực các hoạt động của Hiệp hội Kế toán Đông Nam Á (AFA) và Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC). x x x x x
2 – Tích cực phối hợp với VAA đề nghị Bộ Tài chính chuẩn bị tốt việc triển khai cam kết thừa nhận chứng chỉ hành nghề kế toán và kiểm toán giữa các nước trong khu vực ASEAN x x x x x
3 – Phối hợp với VAA để hợp tác với các tổ chức nghề nghiệp trong và ngoài khu vực (ACCA, ICAEW, CPA Australia…) tổ chức nghề nghiệp trong nước  x x x x x
V – Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá nghề nghiệp kế toán và kiểm toán 
1 – Đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá hoạt động của Câu lạc bộ. x x x x x
2 – Duy trì mối quan hệ với các cơ quan thông tấn báo chí, tạo kênh thông tin đa chiều về quảng bá hình ảnh của Hội  x x x x x
3 – Cải tiến và Nâng cao chất lượng mục Câu lạc bộ trên Website của Hội  x x x x x

Trên đây là những nội dung chủ yếu Chương trình hoạt động của Câu lạc bộ Kế toán trưởng Toàn quốc nhiệm kỳ VII có chia ra từng năm. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ yêu bộ phận thường trực và các ban căn cứ vào chương trình này triển khai thực hiện và xây dựng chương trình hoạt động cụ thể của tổ đơn vị, nhằm bảo đảm hoạt động thống nhất và có hiệu quả trong toàn Câu lạc bộ Kế toán trưởng Toàn quốc./.         

Nơi nhận:

– Các đơn vị thuộc CLB

– Các ủy viên BCN

– Lưu: VT,VP

TM. BAN CHỦ NHIỆM  CÂU LẠC BỘ

CHỦ NHIỆM

 

 

Trịnh Đức Vinh

 

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *