Tin tức mới nhất

TIẾNG NÓI TỪ HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TW KHÓA VI, LẦN THỨ 4 – TRĂN TRỞ VÀ TÂM HUYẾT

Trong vô vàn khó khăn và thách thức, hoạt động của Hội vẫn diễn ra bình thường và có nhiều khởi sắc, đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, có nhiều việc chưa làm, chưa làm tốt. Hội nghị thảo luận để thấy hết những tồn tại, yếu kém, đề xuất phương hướng nhiệm vụ và nhiều giải pháp thiết thực triển khai trong năm 2021, có định hướng cho hoạt động những năm sau. Các Ủy viên BCH Hội đã bày tỏ trăn trở, mong muốn, tâm huyết và thể hiện trách nhiệm đảm bảo cho Hội tiếp tục phát triển, nâng cao vị thế trong bối cảnh mới của nền kinh tế. Hội nghị nhất trí về những việc cần làm, những giải pháp cần triển khai để tăng cường năng lực của Tổ chức Hội, của Hội viên, đẩy mạnh tất cả các mặt hoạt động, trong đó tập trung vào hoạt động tư vấn khoa học, phản biện xã hội, hoạt động đào tạo, phát triển thị trường dịch vụ và hoạt động hành nghề kế toán, hoạt động thông tin truyền thông và hoạt động đối ngoại. Trân quý biết bao tình cảm, sự tâm huyết, tinh thần trách nhiệm và trí tuệ của các Ủy viên BCH, của lãnh đạo Hội, lãnh đạo các Hội thành viên.

Phát huy các kết quả đạt được, khắc phục các tồn tại hạn chế, trong năm 2021, Hội cần bám sát chương trình hoạt động của nhiệm kỳ, tập trung triển khai 5 nhiệm vụ chủ yếu: Kiện toàn tổ chức Hội; Có Kế hoạch triển khai thi hành Điều lệ Hiệp hội ngay sau khi được phê duyệt; Triển khai mạnh mẽ các hoạt động nghề nghiệp, nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn phản biện; Tổ chức hoạt động bồi dưỡng và đào tạo trong toàn hệ thống Hội theo chương trình đào tạo thống nhất; Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông; Tăng cường quan hệ quốc tế, đẩy mạnh quan hệ đối ngoại nhân dân. Để thành công, cần đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới phương thức hoạt động, đặc biệt là phương thức hoạt động của các Hội thành viên. Đề cao, tinh thần  trách nhiệm của các Ủy viên BCH, của Văn phòng TW Hội.

Trong phương hướng nhiệm vụ, Hội cần triển khai chương trình và đẩy mạnh tổ chức hoạt động đào tạo, trong đó có đào tạo kế toán chuyên nghiệp cho khu vực Nhà nước gồm kế toán Ngân sách Nhà nước, quản lý ngân sách, quản lý ngân quỹ Nhà nước, kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030, với các nội dung: Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước; Phát triển hệ thống tổ chức bộ máy; Phát triển nguồn nhân lực; Nâng cao chất lượng kiểm toán. Hội cần chủ động tham gia cùng Kiểm toán Nhà nước tuyên truyền, triển khai chiến lược trong toàn bộ nền kinh tế…

Thực trạng của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn phản biện trong năm 2020 là chưa được mạnh, còn nhiều hạn chế. Chưa chủ động và còn thiếu sự chỉ đạo thống nhất về chương trình đào tạo và phương thức đào tạo, trong toàn hệ thống Hội. Trong năm 2021, cần thống nhất chương trình và phương thức đào tạo, bồi dưỡng. Đảm bảo và tăng cường sự chỉ đạo và hỗ trợ từ TW Hội. Tất cả các Hội thành viên, các bộ phận thuộc văn phòng TW Hội và các Ủy viên BCH đều tham gia hoạt động tư vấn và đào tạo, bồi dưỡng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm cốt lõi, sống còn của Hội.

Năm 2020, hoạt động đối ngoại của VAA  đạt được nhiều kết quả. VAA đã cùng MIA và AFA tổ chức thành công hội thảo quốc tế trực tuyến về IFRS,  tham dự và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thành viên  AFA, IFAC. Tạo gắn kết về nghề nghiệp và quảng bá hình ảnh của Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam trên trường quốc tế. Năm 2021, Hội có những chương trình hành động nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ quốc tế, thực hiện các cam kết của Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN và các hiệp định thương mại quốc tế. Tăng cường giao lưu và hợp tác với các tổ chức nghề nghiệp. Chuẩn bị tích cực các điều kiện để tiếp nhận vai trò lãnh đạo AFA nhiệm kỳ 2022-2023 và 2024-2025.

 


Thông tin và truyền thông có vai trò quan trọng nâng cao vị trí của Hội, của nghề nghiệp kế toán trong xã hội. Trong đó, Tạp chí là cơ quan ngôn luận của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, là tiếng nói nghề nghiệp của những người làm kế toán, kiểm toán trong cả nước. Cần đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về Hội, về nghề nghiệp, đảm bảo duy trì và nâng cao chất lượng nội dung của Tạp chí Kế toán và Kiểm toán và Website. Tổ chức Kỷ niệm 25 năm ngày phát hành số Tạp chí đầu tiên. Chuẩn bị các điều kiện để xây dựng Tạp chí điện tử.


VICA đã duy trì hoạt động tốt, khẳng định vai trò và vị thế của một tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp, góp phần vào sự phát triển cả về số lượng và chất lượng dịch vụ kế toán ở Việt Nam cũng như góp phần tăng thêm vị thế cho VAA, thông qua các hoạt động tư vấn, phản biện xã hội và đào tạo. VICA có những bước đi đúng với nhiều hình thức hoạt động phong phú, sáng tạo, linh hoạt tạo sự gắn kết hội viên, hỗ trợ phát triển và gia tăng giá trị hội viên. Năm 2021, VICA tiếp tục phát huy tối đa được vị thế góp phần nâng cao chất lượng hoạt động  nghề nghiệp kế toán, trong đó tập trung củng cố tổ chức, phát triển hội viên, triển khai xây dựng Đề án nâng cấp VICA,  đẩy mạnh hơn nữa  hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, xây dựng Trung tâm phát triển năng lực hội viên. Tổ chức tốt các hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn khoa học, phản biện xã hội theo hướng chủ động. Dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội, VICA sẽ chủ động thực hiện các công việc để triển khai thành công chương trình đào tạo kế toán chuyên nghiệp Việt Nam.


Năm 2020, CLB Kế toán trưởng toàn quốc tập trung khôi phục lại hoạt động sau thời gian đình trệ, đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2025. Ban Chủ nhiệm mới đã được kiện toàn, các ban chuyên môn của CLB đã bắt đầu hoạt động có hiệu quả. Năm 2021, CLB sẽ đổi mới nội dung hoạt động, tăng cường sinh hoạt chuyên môn với các hình thức phong phú, cả định kỳ và thường xuyên, nâng cao tính chuyên môn, nghiệp vụ của sinh hoạt, giảm bớt tính chất văn nghệ, giải trí của CLB. Phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, thu hút nhiều hơn các kế toán trưởng, các chuyên gia kế toán. Đổi mới công tác quản trị CLB, thiết lập những công cụ quản trị để gắn kết hội viên, nâng cao tính chuyên nghiệp của CLB. CLB Kế toán trưởng quyết xứng đáng là tổ chức nòng cột của VAA.


Văn Phòng Hội và các Hội thành viên đã có nhiều cố gắng khai thác các nguồn thu, đảm bảo hoạt động của Hội và đặc biệt đã tổ chức thành công nhiều hoạt động, trong đó có hoạt động nghề nghiệp, hoạt động đào tạo của VICA, hoạt động thông tin, tổ chức đại hội, hội thảo và thực hiện nghĩa vụ Hội thành viên quốc tế. Tài chính Hội còn gặp nhiều khó khăn, hội phí thu quá ít, một số hoạt động không đem lại nguồn thu. Vì vậy, rất cần trách nhiệm và biện pháp tăng nguồn thu, chủ yếu thông qua các hoạt động nghề nghiệp, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng để trang trải các khoản chi phí tối thiểu cần thiết cho hoạt động của Hội.Năm 2021, có nhiều thuận lợi và là thời cơ để phát triển tổ chức nghề nghiệp. Hội cần chủ động điều chỉnh mục tiêu toàn khóa, bổ sung xây dựng chiến lược phát triển kế toán, kiểm toán Việt Nam đến năm 2030, sẵn sàng tiếp nhận sự chuyển giao dịch vụ công. Cần coi trọng hoạt động của CLB Kế toán trưởng, tổ chức nòng cột của Hội và chủ động kết nối quan hệ hợp tác giữa VAA và VACPA.

Nhà nước đang có chủ trương chuyển các đơn vị sự nghiệp kinh tế thành các công ty cổ phần. Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam và các Hội viên cần thiết và có thể tham gia cùng Bộ Tài chính hỗ trợ và hướng dẫn các đơn vị trong quá trình chuyển đổi, đặc biệt là việc lập, trình bày các báo cáo tài chính trước và sau khi chuyển đổi, đảm bảo tổ chức tốt hệ thống thông tin kinh tế – tài chính. Đây là một hướng rất tốt để tổ chức nghề nghiệp nâng cao vị thế.

Nhất trí với định hướng và nhiệm vụ 2021, Hội cần khẩn trương tiếp cận và tham gia vào chuyển đổi số, vận hành kế toán số trong nền kinh tế số tài chính số. MISA với 27 năm hoạt động đã xây dựng và đưa vào vận hành nhiều phần mềm tài chính, kế toán. Gần đây đã đi đầu tạo dựng nền tảng dịch vụ kế toán MISA ASP, tham gia chương trình hỗ trợ 30.000 doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ. Rất cần sự phối hợp của Hội, đặc biệt là các hội viên là công ty dịch vụ kế toán. Đây cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh Hội và phát triển thị trường dịch vụ kế toán. Viện đổi mới Doanh nghiệp của MISA mới được thành lập, sẽ tạo cơ hội kết nối và hợp tác với các Hội viên VAA.


Hội cần tập trung tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt chuyên môn, tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng kế toán trưởng, kế toán thực hành, kế toán thuế… Đây không đơn thuần là các hoạt động tạo nguồn thu cho hoạt động Hội mà là hoạt động mang tính tập hợp, kết nối hội viên, phát triển năng lực hội viên, quảng bá và nâng cao vị thế của Tổ chức nghề nghiệp. Đây là công việc rất khó, đòi hỏi người làm công tác Hội phải tận tụy, nhiệt tình, trách nhiệm, thậm chí phải lăn lộn với công việc, tạo lập và duy trì quan hệ tốt với chính quyền, với ban ngành, với các trường, các cơ sở đào tạo. Hội thành viên chúng tôi rất mừng có chương trình đào tạo kế toán viên chuyên nghiệp áp dụng thống nhất trong cả nước. Rất mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo giúp đỡ của Lãnh đạo Hội, của VP TW Hội.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *